Alan Adı Hizmet Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu alan adı hizmet sözleşmesi (bundan sonra kısaca “sözleşme" olarak anılacaktır), bir taraftan, alan adı tahsis etmek, yenilemek, transfer etmek veya toplu transfer etmek, “.tr” uzantılı alan adlarının geçişlerini yapmak veya sözleşme konusu diğer hizmetlerden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır) ve diğer taraftan talep edilen hizmetleri sözleşme kapsamında sunan ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Konu ve Kapsam

İşbu Sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI üzerinden sağladığı ve/veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi / Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartlar ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MÜŞTERİ; işbu sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını / kabulünü / onayını takiben sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra KVK Politikası, Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası ve Gizlilik Politikası’nı da, bu sözleşme ile ayrılmaz bir bütün olarak okuyup anladığını; KVK Politikası, Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası ve Gizlilik Politikası’nın işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Yetkili Kayıt Kurumunun devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ile HİZMET SAĞLAYICI’nın zaman zaman web sitesi üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ; gerek HİZMET SAĞLAYICI ve gerekse Yetkili Kayıt Kurumu’nun hizmetlerin kullanımı ile ilgili koymuş olduğu ve işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra koyacağı kurallar ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ; ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Yetkili Kayıt Kurumu tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ile ilgili mevzuata ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından zaman zaman yayınlanabilecek bütün kural ve politikalara uymakla yükümlüdür.

3. Alan Adının Seçimi, Uygunluk Durumu ve Kullanımı

MÜŞTERİ’nin yaptığı sorgulama sonucu bir alan adının tahsise uygun olduğunu belirlenmesi, HİZMET SAĞLAYICI’nın söz konusu alan adını tescil ettirebilmesini garanti etmez. MÜŞTERİ, bu hususu kabul ederek işbu sözleşmeyi imzalamıştır.

MÜŞTERİ; alan adı tescilinin ve bunu kullanmayı düşündüğü biçimin, bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişinin yasal haklarını ihlal etmediğini ve alan adını hiçbir yasa dışı amaç için tescil ettirmediğini ve asla böyle bir amaç için kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Ücretler ve İptal - İade Koşulları

MÜŞTERİ, aldığı hizmetler ile ilgili olarak HİZMET SAĞLAYICI’ya arzu edilen alan adı tescilinin veya yenilemesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili hizmet ücretlerini ödemeyi kabul etmektedir. Olumsuz neticelenen başvuruların ödemeleri HİZMET SAĞLAYICI tarafından kullanıcının kredi kartına iade edilir. HİZMET SAĞLAYICI, müşteriye erişemediği ve ücret iadesi yapmak zorunda kaldığı durumlarda ilgili tutarı “kredi” olarak müşterinin sistemdeki hesabına aktarır. MÜŞTERİ bu krediyi başka bir hizmet satın almakta kullanabilir veya kredi hesabındaki kredinin iadesini talep edebilir.

Kullanıcı kaynaklı, banka kaynaklı veya yazılımsal kaynaklı başka bir problem nedeni ile kredi kartından fazla miktar çekilmiş müşteriler bu durumu ve geri ödeme talebini “Destek” kısmından bilet oluşturarak beyan etmekle yükümlüdürler. Müşterinin beyanını takiben, müşterinin kredi kartına gerekli iade yapılacaktır.

MÜŞTERİNİN, HİZMET SAĞLAYICI’ya haber vermeden satışı iptal ettirmesi durumunda, bankadan dönecek olan “Charge Back (Ters ibraz)” ihbarlarına istinaden satılan hizmetler HİZMET SAĞLAYICI tarafından durdurulabilir.

Alan adları (kayıt ve yenileme) anında ifa gerektiren hizmetlerden olduğu için tahsisi ya da yenilemesi gerçekleştirilen alan adının ücret iadesi yürütme açısından mümkün değildir ve ücret iade koşullarının dışındadır.

5. Alan Adı Kullanım Süresi

Alan adları işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte ilgili ödemesi yapılan süre için tescil edilmektedir. MÜŞTERİ’nin alan adını işbu sözleşmede belirtilen zaman ve şekilde yenilememesi halinde tescili sona erecek olup, HİZMET SAĞLAYICI kendi inisiyatifi ile tescili sürdürmeye ve/veya alan adını kendi hesabında tutmaya ve/veya tescili silmeye ve/veya bir üçüncü sahsa satmaya karar verebilir.

Alan adı süresi uzatımı; tahsis süresi sona ermeden ya da en geç tahsis süresinin sona ermesini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilmelidir. Söz konusu süre bitiminde MÜŞTERİ’nin alan adı tahsis süresini uzatmaması halinde, devam eden 15 gün içerisinde alan adı tahsis ücretine ek olarak alan adı geri alım ücreti ödeyerek alan adını geri alması mümkündür (alan adını geri alma ücreti, alan adının uzantısına göre değişebilen bir ücrettir). Ancak bu süre içerisinde de MÜŞTERİ’nin alan adını geri almaması halinde, MÜŞTERİ’nin alan adına ilişkin tescili sona erer.

Yukarıda bahsi geçen süreler tüm alan adları için geçerli olmayıp, ayrıca alan adının uzantısına ya da ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Alan adının MÜŞTERİ tarafından süre uzatımı ancak şu şekilde yapılabilir;

• MÜŞTERİ tarafından HİZMET SAĞLAYICI’nın internet sitesi üzerinden alan adının süresinin uzatılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması ve konuya ilişkin ücretin tahsilatının gerçekleştirilmesi.

Bunun dışındaki haller için HİZMET SAĞLAYICI alan adı süre uzatımı bakımından MÜŞTERİ’ye herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ; bir alan adı ile ilgili haklarının ve menfaatlerinin tescilin sona ermesi ile birlikte sona erdiğini ve tescili sona eren tüm alan adlarının başka bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından tescil ettirilebileceğini kabul ve beyan etmektedir.

MÜŞTERİ alan adı kaydı hizmeti ile birlikte alan adı alan adı yönlendirme ve/veya benzeri bir ek hizmet de alıyorsa, alan adı kayıt süresinin (tescilin) sona ermesiyle birlikte aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

6. Sözleşme Şartlarındaki Değişiklikler

HİZMET SAĞLAYICI; sözleşmenin güncel halini web sitesinde yayınlayacak olup, MÜŞTERİ sözleşmenin güncel halinin HİZMET SAĞLAYICI’nın web sitesinde yayınlanan versiyonu olduğunu peşinen kabul etmiştir.

İşbu Sözleşmenin ilgili bir Kayıt Kurumunun herhangi bir kayıt, koşul, politika veya prosedürü ile tutarlı olmaması halinde ilgili tescil kurumunun kayıt, koşul, politika veya prosedürü geçerli olacaktır. MÜŞTERİ; yetkili kayıt operatörü, kayıt kurumu, yasalar ve ilgili düzenlemelerin belirlediği şart ve koşullar uyarınca; alan adının HİZMET SAĞLAYICI veya alan ad tescilini gerçekleştiren tescil kurumunun yaptığı hataları düzeltmek veya alan adı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek amacıyla askıya alınabileceğini, iptal edilebileceğini veya transfer edilebileceğini kabul eder.

MÜŞTERİ’nin; adına kaydedilmiş alan adını kullanmaya devam etmesi işbu Sözleşmedeki her türlü değişikliği kabul ettiği anlamına gelmektedir. Herhangi bir değişikliğin MÜŞTERİ tarafından kabul edilmemesi halinde, MÜŞTERİ alan adı tescilinin iptal edilmesini veya başka bir yetkili tescil edene transfer edilmesini HİZMET SAĞLAYICI’dan talep edebilir.

MÜŞTERİ; İşbu Sözleşmede veya başka herhangi bir ilgili ve/veya geçerli sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmemesi halinde, tek çözüm yolunun alan adının iptali veya başka bir hizmet sağlayıcıya transfer edilmesi olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

7. Uyuşmazlık

MÜŞTERİ; alan adı tesciline veya rezervasyonuna başka bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından itirazda bulunulması halinde, ilgili tescil kurumunun anlaşmazlıklara ilişkin ilkelerinde belirtilen hükümlere tabi olacağını, herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ile arasında bir alan adı anlaşmazlığının ortaya çıkması halinde, geçerli ilkelerde yer alan kayıt ve koşullar uyarınca HİZMET SAĞLAYICI’nın zararlarını tazmin edeceğini ve HİZMET SAĞLAYICI’nın uyuşmazlıkla ilgili bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

İşbu sözleşmeye konu alan adı ile ilgili olarak herhangi bir adli veya idari makam nezdinde yasal başvuruda bulunulduğunun HİZMET SAĞLAYICI’na bildirilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI kendi iradesine göre, adli veya idari makam tarafından yapması emredilen süre boyunca veya MÜŞTERİ ve uyuşmazlık yaşanan 3. gerçek ya da tüzel kişi tarafından alan adı anlaşmazlığının çözüldüğüne dair müşterek imzalı bir yazı alacağı zamana kadar, MÜŞTERİ’nin alan adı kullanımını askıya alabilir veya tescil kayıtlarında değişiklik yapabilir ya da tescil kaydının kontrolünü yetkili makamın tesciline bırakabilir.

8. Sorumlulukların Sınırlandırılması

HİZMET SAĞLAYICI ve yöneticileri, çalışanları, bağlı kuruluşları, alt kuruluşları, acenteleri ve üçüncü şahıs tedarikçileri ve ilgili tescil kurumları, işlemin akdi, fiili (ihmalkarlık dahil) veya başka bir suretle olması fark etmeksizin, hizmetlerden herhangi birinin kullanımı veya kullanılamaması ya da ikame hizmetlerin temin edilmesinin maliyetinden kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya tali (kar kaybı dahil) hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Aşağıdakilerden kaynaklanan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ’nin hiçbir kayıp ve yükümlülüğü ile ilgili sorumluluk tutulamaz:

Erişimdeki gecikme veya erişimin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler;

Verilerin iletilmemesi veya yanlış iletilmesinden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;

Doğal afetlerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;

Hesap kimliği veya parolanın yetkisiz kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;

İşbu Sözleşme kapsamında temin edilen her türlü ve tüm bilgi ve hizmet(ler)deki hatalardan, eksiklerden veya yanlış ifadelerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;

HİZMET SAĞLAYICI’nın verdiği hizmetlerin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülük.

9. Sözleşme İhlali ve Hizmetlerin Askıya Alınması

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin kayıt ve şartlarına ayrıca HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenen herhangi bir kural ve politikaya tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme’nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve HİZMET SAĞLAYICI’nın bu tip bir ihlali MÜŞTERİ’ye yazı veya E-posta bildirebileceğini kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’ya (7) gün içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ ile olan ilişkisini sonlandırabilecek, hizmetleri kesebilecek, iptal edebilecek veya yasal mevzuat kapsamında MÜŞTERİ’ye karşı uygun başka hukuki çarelere başvurabilecektir. HİZMET SAĞLAYICI’nın ihlal sebebiyle başvurduğu yol sebebiyle, MÜŞTERİ ücret iadesi talep edemeyeceği gibi, her ne ad altında olursa olsun bir ücret iadesi de talep edemez.

MÜŞTERİ; HİZMET SAĞLAYICI’nın ya da herhangi üçüncü tarafların bu sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan kayıp ve zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

10. Kötüye Kullanım, Hizmetlerin Kısıtlanması ve Reddetme Hakkı

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetleri DNS sisteminin ve HİZMET SAĞLAYICI’nın sunucularının ve DNS sisteminin güvenliğini, dengesini, erişilebilirliğini ve dayanıklılığını tehdit edecek şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.

DNS sisteminin dengesini tehdit eden, MÜŞTERİ’nin alan adının sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır.

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın takdiri ile ve MÜŞTERİ’ye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, HİZMET SAĞLAYICI, kendi takdiri ile ve MÜŞTERİ’ye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, HİZMET SAĞLAYICI alan adının kaydını iptal edebilir.

MÜŞTERİ adına olan herhangi bir alan adı ile ilgili HİZMET SAĞLAYICI’ya kötüye kullanım (abuse) bildirimi geldiğinde, bildirimi yapan şahıs veya kurumların ilettiği kanıtlar ışığında suistimalin varlığı HİZMET SAĞLAYICI tarafından detaylı olarak araştırılır.

HİZMET SAĞLAYICI tarafından yapılan araştırma sonucu kesin delillerle olmasa bile, Suistimal olduğu kanaatine varılırsa, HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye gerekli uyarılar yazı veya e-posta ile bildirilir ve suistimale konu olan durumun 24 saat içerisinde düzeltilmesi talep edilir. Ancak, suistimal konusu üçüncü kişilerin ve/veya markaların ve/veya kurumların direkt olarak zarara uğramasına sebebiyet veriyorsa, alan adı herhangi bir ön bildirime gerek kalmaksızın HİZMET SAĞLAYICI tarafından durdurulabilir ve sonrasında MÜŞTERİ’den suistimale konu olan durumun düzeltilmesi talep edilebilir.

MÜŞTERİ tarafından verilen bu süre içinde suistimale konu olan durum düzeltilmezse, alan adı HİZMET SAĞLAYICI tarafından derhal durdurulur. Bu durumda, MÜŞTERİ herhangi bir ücret iadesi talep edemez.

MÜŞTERİ; HİZMET SAĞLAYICI’nın ya da herhangi bir üçüncü tarafın bu alan adının kötüye kullanımından doğan kayıp ve zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

11. Diğer Hükümler

İşbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu sözleşmeden doğacak Damga Vergisi MÜŞTERİ tarafından ödenecektir