Ön Bilgilendirme Formu

1. Konu

İşbu Ön Bilgi Formu’nun konusu, ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin HİZMET SAĞLAYICI sıfatı ile, sipariş veren/alan MÜŞTERİ’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi niteliğini haiz MÜŞTERİ’nin bilgilendirilmesidir.

2. Satıcı Bilgileri

Ünvanı : ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres : ODTÜ Teknokent Gümüş Blok No:29 Çankaya/ANKARA
Telefon : +90-312-9881106
Eposta : info@metunic.com.tr
Mersis Numarası : 0634081590300001

3. Sözleşme Konusu Hizmet ve Ödeme Bilgileri

3.1. MÜŞTERİ, hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, süresi, satış fiyatı, ödeme şekli vb.) hakkında bilgilere alışverişi sürecinde HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinden erişebildiği ve okuyup bilgi sahibi bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
3.3. Sözleşme konusu hizmete ilişkin bilgiler, tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
3.3.1. Ürün Bilgileri : https://metunic.com.tr/fiyat-listesi/
3.3.2. Hizmetin Tüm Vergiler Dahil Toplam Fiyatı : https://metunic.com.tr/fiyat-listesi/
3.3.3. Ödeme Şekli ve Planı : Peşin
3.3.4. Sipariş Tarihi : Ödemenin yapıldığı tarih
3.4. MÜŞTERİ’ye satışı yapılan hizmete ilişkin önceden hesaplanamayan bazı ek masraflar çıkabilecektir.

4. Genel Hükümler

4.1. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi ile Ürün Hizmet Sözleşmesi kurulmasından evvel, HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin tüm vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edinmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. HİZMET SAĞLAYICI, hizmeti eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. HİZMET SAĞLAYICI, hizmetin sağlanmasının imkânsızlaşması sebebiyle yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu MÜŞTERİ’ye bildireceğini ve toplam bedeli MÜŞTERİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.4. MÜŞTERİ, hizmetin ifası için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmet yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. HİZMET SAĞLAYICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile hizmeti ifa edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMET SAĞLAYICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini MÜŞTERİ’den talep etme hakkına haizdir. Siparişin iptal edilmesi halinde HİZMET SAĞLAYICI’nın MÜŞTERİ hesabından kredi kullanarak yaptığı ödemelerde, ürün tutarı kendisine kredi olarak ödenir. MÜŞTERİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin iptal edilmesinden sonra MÜŞTERİ’nin hesabına kredi olarak ya da ilgili bankaya iade edilir. HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’nin kredi kartına iade edilecek tutarların MÜŞTERİ’ye ulaşması Banka’dan kaynaklı olarak gecikebilir. Banka’dan kaynaklı gecikmelere ilişkin HİZMET SAĞLAYICI’nın bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığı noktasında taraflar mutabıktırlar.

5. Fatura Bilgileri

Fatura, MÜŞTERİ tarafından sipariş teslimatı sırasında beyan edilen fatura bilgilerine hazırlanır ve ilgili kanallardan iletilir.

6. Cayma Hakkı

6.1. Alan adları (ön talepli işlemler dahil / kayıt ve yenileme) anında ifa gerektiren hizmetlerden olduğu için tahsisi ya da yenilemesi gerçekleştirilen alan adının ya da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvurusu yapılan markaların ücret iadesi mümkün değildir ve ücret iade koşullarının dışındadır.
6.2. MÜŞTERİ, işbu formu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
6.3. MÜŞTERİ, cayma bildirimini HİZMET SAĞLAYICI’nın 2. Madde kapsamında bildirilen açık adresine veya e-mail adresine yapabilecektir.

7. Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

7.1. Bu Form’dan ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde HİZMET SAĞLAYICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.
7.2. MÜŞTERİ tüketici ise, işbu formun uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde MÜŞTERİ ve HİZMET SAĞLAYICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; aşan durumlarda MÜŞTERİ ve HİZMET SAĞLAYICI’nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir. Müşteri tüketici değil ise, uyuşmazlıklarla ilgili Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8. Diğer Hükümler

8.1. MÜŞTERİ, işbu form ile Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Hizmeti satın aldığını ve işbu Form hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.
8.2. İşbu Formun herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
8.3. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda MÜŞTERİ (Tüketici) tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici ile Sözleşme kurulması aşamasına geçilecektir.
8.4. HİZMET SAĞLAYICI’dan Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu formun dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.
8.5. HİZMET SAĞLAYICI’dan Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

İş bu 8 maddeden oluşan ÖN BİLGİLENDİRME FORMU taraflar arasında elektronik ortamda onaylanarak bir örneği elektronik ortamda MÜŞTERİ’ye iletilmiş ve sürekli veri saklayıcısına kayıtlı bir şekilde bulunmaktadır.